Șef serviciu – Direcţia de Asistenţă Socială Arad



Șef serviciu

Direcţia de Asistenţă Socială Arad

8 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei
Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 554/2004, legea actualizata a contenciosului administrative
OG 27/2002, actualizata, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii republicat
Legea 292/20011 a asistentei sociale
Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata
OG nr. 68/2003, ordonanta privind serviciile sociale,actualizata
Ordinul Ministerului Muncii, solidaritatii sociale si familiei – Autoritatea Nationala pentru Protectia Dreptului Copilului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de Asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de aistebnta sociala/persoane cu atributii de aistenta sociala , in domeniul protectiei drepturilor copilului
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr. 217/2003 republicata
Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Dreptului Copilului si Adoptie 24/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor
HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Ordinul Ministerului Muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job