Șef serviciu, contabil, muncitor calificat (5 posturi) – Serviciul de Alimentare cu Apă al Comunei Drăgănești VlașcaȘef serviciu, contabil, muncitor calificat (5 posturi)

Serviciul de Alimentare cu Apă al Comunei Drăgănești Vlașca

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Alimentare cu Apă al Comunei Drăgănești Vlașca aflat în subordinca Consiliului Local al Comunei Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 post șef serviciu;
• 1 post contabil;
• 3 posturi muncitori calificați.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de șef serviciu;
a) studii medii absolvite cu diplomă;
b) permis de conducere categoria B,
c) cunoștințe și aptitudini în utilizarea calculatorului;
d) nu se impun condiții de vechime.

• pentru postul de contabil:
a) studii medii absolvite cu diplomă, cu profil economic și/sau diploma calificare pentru ocupația de contabil;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 1 an.

• pentru postul de muncitor calificat:
a) studii generale absolvite (minimum 8 clase/școală profesională;
b) nu se impun condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă ;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0247/440.357, e-mail primaria_draganesti_vlasca@yahoo.com, persoană de contact – Bădica luliana.

Apply for this Job