Șef serviciu – Consiliul Județean SibiuȘef serviciu

Consiliul Județean Sibiu

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul urbanism amenajarea teritoriului şi mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură, urbanism sau arte vizuale – specializarea conservare şi restaurare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe de operare calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iunie 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 18 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
– Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: art. 551, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 621, 622;
– Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
– Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job