Șef serviciu – Consiliul judeţean BotoşaniȘef serviciu

Consiliul judeţean Botoşani

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Botoşani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2);
2.Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată;
3.Legea nr. 7/2004– privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.Constituţia României, republicată;
5.Legea nr.350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul nr.233/2016 – a ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
7.Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Ordinul 839 / 2009 – a ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
9.H.G. nr.525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job