Șef serviciu, consilier juridic, îngrijitoare (4 posturi) – Spitalul Orășenesc Bolintin Vale, Judeţul Giurgiu



Șef serviciu, consilier juridic, îngrijitoare (4 posturi)

Spitalul Orășenesc Bolintin Vale, Judeţul Giurgiu

12 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Bolintin Vale, cu sediul în Bolintin Vale, Str. Republicii nr. 5, județul Giurgiu, organizează concurs la sediul unității din Bolintin Deal, pentru ocuparea pe durata nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi:

• un post de șef Serviciu R.U.N.O.S. (S), grad II în cadrul Serviciului Resurse Umane Organizare și Planificare Salarială al spitalului;
• un post de consilier juridic IA (S) în cadrul spitalului;
• 2 posturi de îngrijitoare (G sau M), din care unul în cadrul Ambulatoriului Integrat al spitalului, locație Bolintin Deal, iar un post în cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie a spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiții de participare pentru postul de șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Planificare Salarială (R.U.N.O.S.), grad II (S):
  studii superioare domeniul științelor juridice:
  diplomă de licență în domeniul științelor juridice, specializarea „drept”,
  curs de specializare in domeniul resurselor umane din domeniului sănătății;
  vechime in specialitate ca șef de Serviciu Resurse Umane în cadrul unei instituții publice din domeniul sanitar de minimum 6 ani și 6 luni;
  curs de operator PC.
  cursuri postuniversitare in domeniul resurselor umane, absolvite cu diplomă de master.
 • Condiții de participare la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic IA (S):
  studii superioare în domeniul științelor juridice;
  diplomă de licență în domeniul științelor juridice, specializarea drept;
  vechime în specialitatea studiilor de 6 ani și 6 luni;
  înscris în tabloul consilierilor juridici „definitiv”;
  membru al Uniunii Consilierilor Juridici din Romania;
  curs de operator PC.
 • Condiții de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare (G sau M):
  • îngrijitoare (M sau G) în cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie a spitalului: diplomă de studii școală generală sau studii medii;
 • îngrijitoare (G sau M) in cadrul Ambulatoriului Integrat al spitalului, locație Bolintin Deal:  diplomă de studii școala generală sau diplomă de studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2019, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale din str. Republicii, nr. 5, Judeţul Giurgiu, telefon: 0246/273.049.

Apply for this Job