Șef serviciu, consilier juridic I și onsilier juridic debutant (6 posturi) – Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din BucureştiȘef serviciu, consilier juridic I și onsilier juridic debutant (6 posturi)

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Bucureşti

25 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 post șef serviciu – Serviciul Managementul Calității Serviciilor Medicale;
 • 1 post șef serviciu – Serviciul Administrativ;
 • 1 post șef serviciu – Serviciul R.U.N.O.S.;
 • 1 post șef serviciu – Serviciul Achiziții Publice;
 • 1 post consilier juridic, gradul I;
 • 1 post consilier juridic debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef Serviciu Managementul Calității Serviciilor Medicale:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul medicină, economic sau juridic;
  • au absolvit cursuri postuniversitare (master sau specializare) în domeniul managementului sanitar/managementului calității sau programul de formare profesională „Managementul calității în spitale” (organizat de S.N.S.P.M.P.D.S. București);
  • au minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • șef Serviciu Administrativ:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul economic, juridic sau tehnic;
  • au minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • șef Serviciu R.U.N.O.S.:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul economic sau juridic;
  • absolvent al unui curs de perfecționare în Managementul resurselor umane;
  • au minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • șef Serviciu Achiziții Publice:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul economic sau juridic;
  • absolvent al unui curs de perfecționare expert în achiziții publice;
  • au minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • consilier juridic, grad I:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul juridic;
  • au minimum 3 ani și 6 hmi vechime în specialitatea studiilor.
 • consilier juridic debutant:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul juridic;
  • fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 martie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 martie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul Resurse Umane, telefon 021/334.42.66, interior 319.

Apply for this Job