Șef serviciu, consilier IA, referent I, consilier debutant, referent IA (13 posturi) – Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din RomâniaȘef serviciu, consilier IA, referent I, consilier debutant, referent IA (13 posturi)

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

7 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de:

• 1 post Șef Serviciu – Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Resurse Umane din cadrul Direcției Economice Administrative Resurse Umane și Achizitii Publice
• 4 posturi consilier IA – Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Resurse Umane din cadrul Direcției Economice Administrative Resurse Umane și Achizitii Publice
• 1 post referent I – Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Resurse Umane din cadrul Direcției Economice Administrative Resurse Umane și Achizitii Publice
• 3 posturi consilier debutant – Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Economice Administrative Resurse Umane și Achizitii Publice
• 4 posturi referent IA – Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Economice Administrative Resurse Umane și Achizitii Publice

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Pentru Șef Serviciu în cadrul Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Resurse Umane:
 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 Vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 Experiență în posturi de conducere privind activitatea financiar- contabilă- Director economic/Contabil Șef/Șef Serviciu de minimul 5 ani;
 Certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
 Experiență în acordarea controlului financiar preventiv propriu – dovedită prin documente;
 Experiență în managementul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, responsabil financiar – dovedită prin documente

2. Pentru Consilieri IA în cadrul Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Resurse Umane:
 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;

3. Pentru Referent I în cadrul Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice și Resurse Umane:
 Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat în stiinte economice;
 Vechimea în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

4. Pentru Consilier debutant în cadrul Serviciul Administrativ:
 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,;

5. Pentru Referent IA în cadrul Serviciul Administrativ:
 Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 Vechimea în muncă de minimum 10 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 septembrie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România str. Transilvaniei, nr. 2, et. 4, sector 1, Bucureşti, la nr. de telefon: 0314.377.060 – doamna Roxana-Elena Nițu şi pe site-ul instituției la adresa http://anfpisdr.gov.ro/cariera-profesionala/concursuri-de-recrutare/.”

descarca: 1-Adresa-MO-CJ-publicare-anunt-concurs-fin.conta-ok.docx 208KB DOCX

Apply for this Job