Șef serviciu – Comisariatul General al Gărzii Naţionale de MediuȘef serviciu

Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu

5 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contencios din cadrul Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. HG nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 287/2009 – Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 286/2009 – Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 135/2010 – Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
11. HG nr. 878/2005 privind liberul acces la informaţia de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
12. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizare şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protectiei mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
15. OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completările ulterioare.
16. Constituţia României, republicată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job