Șef serviciu – Centrul Naţional de Evaluare şi ExaminareȘef serviciu

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

21 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evaluarea Manualelor şi Achiziţii din cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 mai 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 22 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
4. H.G. nr. 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
8. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
9.Manual de utilizare a Sistemului electronic de achizitii publice, pentru autoritati contractante, publicat pe www.seap.ro.
10.Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
11. O.M.E.N. nr. 3411/03.03.2017 privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018;
12. O.M.E.N. nr.5559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, cu completările şi modificările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job