Șef serviciu – Casa Județeană de Pensii AradȘef serviciu

Casa Județeană de Pensii Arad

21 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul stabiliri şi verificări prestaţii din cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
5. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea 341/2004 recunoştinţei fata de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care funcţionează in cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările si completările ulterioare ;
8. Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civila din România ;
9. Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor si procurorilor;
10.Legea nr.7/2016 privind modificarea si completarea legii nr.94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi;
11. Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri ( republicat si actualizat);
12. Legea nr.189/2000 privind aprobarea OG 105/1999 pentru modificarea si completarea DL 118/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 06.03.1945, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri ;
13. Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 ;
14. Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război ;
15. Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război ;
16. Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
17. Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;
18. Legea nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
19. Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018;
20. Legea nr. 53/24.01.2003, – Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;
21. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
22. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
23. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job