Șef serviciu – Autoritatea Naţională FitosanitarăȘef serviciu

Autoritatea Naţională Fitosanitară

13 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar – Contabilitate din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b indice 2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea finantelor publice nr 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul ministrului finantelor publice nr.2634/2015 privind intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile;
4. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea contabilitatii institutiilor publice si Planul de conturi pentru institutiile publice,precum si instructiunile de aplicare a acestora,cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP nr 529/2016 si OMFP 191/2017.
7. Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si a capitalurilor proprii cu modificarile si completarile ulterioare;
8. HG nr.276/2013 privind stabilirea valorilor de intrare a mijloacelor fixe;
9. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job