Șef serviciu, asistent medical, referent debutant (4 posturi) – Primăria Comunei ŞaguȘef serviciu, asistent medical, referent debutant (4 posturi)

Primăria Comunei Şagu

1 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Şagu, judeţul Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție vacante, după cum urmează:

• postul vacant -1 (unu) post de conducere de șef serviciu, din cadrul Căminului de bătrâni Cruceni, județul Arad;
• postul vacant – 1 (unu) post de execuție de asistent medical (având și atribuții de nursing), din cadrul Compartimentului Asistență medicală al Căminului de bătrâni Cruceni, județul Arad;
• postul vacant – 1 (unu) post de execuție de asistent social, din cadrul Compartimentului de Asistență socială al Căminului de bătrâni Cruceai, județul Arad;
• postul vacant -1 (unu) post de execuție de referent debutant, din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil al Căminului de bătrâni Cruceai, județul Arad.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• șef serviciu:
absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

• asistent social – Compartimentul Asistență Socială:
absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul asistență socială;
vechime necesară 5 ani;
cunoștințe operare calculator Windows, Microsoft Office, absolvite cu diplomă.

• asistent medical având și atribuții de nursing – Compartimentul Asistență Medicală:
absolvent de studii medii sau postliceale în domeniul/specialitatea asistent medical generalist;
certificatul de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România;
asigurare de malpraxis;
vechime în muncă – 5 ani.

• referent debutant – Compartimentul Financiar-economic:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice nu este necesară;
cunoștințe operare calculator dovedite prin adeverință/ atestat/ certificat/ diplomă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 martie 2019, ora 13.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 martie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 27 martie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia precum şi relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Şagu, din comuna Şagu, nr. 219, judeţul Arad, sau la telefon 0257/418.101, 0733/700.360.

Apply for this Job