Șef serviciu – Agenţiea pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului BucureştiȘef serviciu

Agenţiea pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Bucureşti

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Politici Implementare Programe IMM din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanta de Urgenta. nr. 43/2017 din 30 iunie 2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului;
6. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Ordonanţa de Urgenţă nr.6/2011, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzatorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului Nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii;
11. Schema de ajutor de minimis a programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-Up Nation-Romania”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 431 bis/12 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul national multianual de microindustrializare – Ordinul nr. 955 din 26 iunie 2018 emis de către ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat;
13. Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piaţă – Ordinul nr. 978 din 02 iulie 2018 emis de către ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat;
14. Regulamentul CE NR. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
15. Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea şi completarea Legii Concurenţei nr. 21/1996;
16. Ordin nr. 1238/2017 din 27 septembrie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a prevederilor art.25 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii Concurentei nr.21/1996.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job