Șef serviciu – Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ConstanţaȘef serviciu

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Constanţa

23 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului politici şi implementare programe IMM din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constitutia Romaniei ;
-Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 346 din din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanta de urgenta nr. 43/2017 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului;
-Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul Funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ;
-Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Procedura de implementare a programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă publicată în Monitorul Oficial al României nr. 638 bis/4 august 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi intreprinderi mici şi mijlocii;
– Legea nr. 112/2017 din 19 mai 2017, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii;
– Schema de ajutor de minimis a programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start-up Nation –România” publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 bis/12 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;;
– Procedura de implementare a programului naţional multianual de microindustrializare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 667 bis/16 august 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
– Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
– ORDIN Nr. 1238/2017 din 27 septembrie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job