Șef serviciu – Agenţia Naţională pentru RomiȘef serviciu

Agenţia Naţională pentru Romi

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul economic, administrativ, achiziţii publice şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • atestat privind cunoştinţele dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform prevederilor art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cunoştinţe lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 mai 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 10 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicata în M.Of. al României.in data de 17 iulie 2018 prin care se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 26 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României, republicată;
– Ordinul S.G.G. nr.600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
– Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, republicata;
– Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată;
– Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale – republicată;
– Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste cu modificarile si completarile ulterioare;\
– Ordonanta nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, republicata;
– Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, republicata;
– Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv – republicată;
– Ordinul nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
– Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, republicata;
– Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, republicat;
– Hotararea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea nr. 479 din 12 august 1998 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/1996, republicata;
– Hotararea nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, republicata;
– OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;
– Legea 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificari si completari ulterioare;
– Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job