Șef serviciu – Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor IndisponibilizateȘef serviciu

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

11 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul suport operaţional din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, actualizată;
Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, actualizata;
Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014 – 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021;
Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 34 din 2017 aprobate prin Ordinul 2840/6560/2017;
Hotărârea Guvernului nr.907 din 2016 privind etapele de elaborare si conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finantate din fonduri publice;
Hotărârea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;
Ordinul nr. 1235/2003 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv propriu, actualizat;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea / retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Tematică orientativa:
Răspunderea gestionarului ;
Organizarea si conducerea contabilităţii ;
Contracte între profesionişti ;
Impozitul pe salarii si asimilate salariilor, obligaţii declarative a plătitorilor de venituri cu reţinere la sursa;
Contribuţii sociale obligatorii ;
Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice :
ANEXA V – Familia ocupaţionala de funcţii bugetare “JUSTIŢIE” si Curtea Constitutionala ;
ANEXA VIII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare”ADMINISTRAŢIE”;
Masuri fiscal bugetare în anii 2018-2019 şi prorogarea unor termene;
Execuţia bugetară ; Proceduri privind elaborarea bugetelor ; Calendarul bugetar;
Modificarea raporturilor de muncă ale personalului autorităţilor şi instituţiilor publice;
Cariera personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
Organizarea şi funcţionarea ANABI; Atribuţiile ANABI;
Modalităţi de finanţare in cadrul MFN 2014-2021: avansul, prefinanţarea şi rambursarea; Proiecte implementate în parteneriat;
Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă in cadrul MFN 2014-2021;
Nereguli, suspendarea plăţilor, corecţii financiare şi rambursarea sumelor necuvenite;
Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Prevederi comune.
Drepturile şi obligaţiile personalului pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu;
Operaţiuni derulate prin trezoreria statului;
Aprobarea, depunerea si componenta situaţiilor financiare; Principii contabile; Activele curente;
Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
Dispoziţii privind controlul financiar preventiv;
Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu;
Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu;
Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice;
Angajarea cheltuielilor publice ; Plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ;
Codul controlului intern managerial al entităţilor publice;
Procedurile de atribuire;
Acordul cadru;
Documentaţia de atribuire;
Achiziţia directă;
Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
Prevederile legale referitoare la investiţiile publice: prezentarea investiţiilor publice, structura programelor de investiţii publice, aprobarea proiectelor de investiţii publice, condiţii pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget, monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii;
Modul de utilizare a catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
Angajarea gestionarilor şi constituirea de garanţii în legătură cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice.

NOTĂ:
În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta bibliografia indicată, în forma actualizată, în vigoare la data publicarii anuntului de concurs. Actele normative menţionate pentru care nu sunt specificate titluri sau capitole vor fi studiate în întregime.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job