Șef serviciu – Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului NeamţȘef serviciu

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Neamţ

23 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţa mediului, ingineria mediului, inginerie chimică, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, mine, petrol şi gaze, biologie, agronomie, horticultură, inginerie forestieră, construcţii hidrotehnice, ingineria produselor alimentare sau inginerie şi management;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr.7 /2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, r1, cu modificările şi completările ulterioare ;
 3. OUG nr.195/2005 – privind Protecţia Mediului cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul 1798/2007- pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. 445/2009 – Hotarare privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul 135/2010- privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, r1, cu modificările şi completările ulterioare ;
 9. Hotărârea nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 10. Constituţia României – revizuită.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job