Șef serviciu – Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului HarghitaȘef serviciu

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Harghita

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Harghita.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti sau matematică şi ştiinţe ale naturii;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe operare calculator (Word, Excel) – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 iulie 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 29 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013 privind protecţia mediului;
2.LEGE Nr. 211/2011 republicată, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
3.LEGE Nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
4.HOTĂRÂRE Nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (M.O. nr. 659/2002);
5.HOTĂRÂRE Nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (M.O. nr. 394/2005);
6.ORDIN Nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;
7.ORDIN Nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
8.HOTĂRÂRE Nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
9.LEGE Nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
10.HOTĂRÂRE Nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;
11.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
12.LEGE Nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate;
13.HOTĂRÂRE Nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
14.LEGE Nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25/06/98;
15.LEGE Nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici –republicată;
16.Codul de conduită a funcţionarilor publici – Legea nr. 7/2004;
17.Constituţia României, republicată,

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job