Șef serviciu – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă GorjȘef serviciu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul administrare buget din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– deţinerea certificatului de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC),
conform prevederilor art. 19 lit. b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 februarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotararea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
10. Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale refeitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizat.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727.

Apply for this Job