Șef serviciu – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350, Popeşti – Leordeni, judeţul IlfovȘef serviciu

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350, Popeşti – Leordeni, judeţul Ilfov

12 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de Verificarea Calităţii Produselor Rezervă de Stat – Unitatea Teritorială 350, Popeşti – Leordeni, judeţul Ilfov din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de stiinţe fizică sau în ramura de ştiinţe chimie şi inginerie chimică;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • pentru candidatul admis în urma concursului se va solicita eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate de nivel “secret“.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 82/1992, privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr.1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 188/1999 privind statului funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
6. H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
7. H.G nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
9. H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, procedurile şi limitele pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul MAI nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificată cu Legea nr.263/2005 şi Legea 254/2011;
14. C.D. Neniţescu – Chimie organica, vol.1 şi 2, ed. VIII-a, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti 1973;
15. Banu, C. (coord.): „Manualul inginerului de industrie alimentară”, vol. I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002;
16. Pop C. Gabriela. – Controlul calităţii produselor de morărit şi panificaţie: îndrumar de lucrări practice, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2005
17. Dan Valentina – Microbiologia produselor alimentare. Vol. I. Ed. Alma. Galaţi, 1999;
18. Dan Valentina – Microbiologia produselor alimentare. Vol. II. Ed. Alma. Galaţi, 2000;
19. M.Drăgan–Bularda – Lucrări practice de Microbiologie generală. Universitatea ”Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca, 1983;
20. SR ISO 5527/2002 – Cereale. Terminologie;
21. SR EN ISO 24333/2010 – Cereale şi produse din cereale. Eşantionare;
22. STAS 813/68 – Seminţe pentru consum, Grâu pentru panificaţie;
23. STAS 6253/80 – Seminţe pentru consum, Determinarea caracteristicilor organoleptice;
24. SR 6123/2-73 – Seminţe pentru consum, Determinarea masei hectolitrice;
25. SR EN ISO 712/2010 – Cereale şi produse din cereale. Determinarea umidităţii, Metoda de referinţă;
26. SR EN ISO 7971/2010 – Cereale. Determinarea masei volumice, denumită “masa hectolitrică”;
27. SR EN ISO 3093/2010 – Grâu, secară şi făinuri corespunzatoare, grâu, durum si faină grifică de grâu durum. Determinarea indicelui de cădere conform Hagberg-Perten;
28. SR EN 15587/2009 – Cereale si produse cerealiere. Determinarea conţinutului de impurităţi în grâu, grâu durum, secară şi orz furajer;
29. SR EN ISO 21415/2008 – Grâu şi făină de grâu. Determinarea glutenului umed;
30. SR EN ISO 27971/2009 – Cereale şi produse cerealiere. Grâu comun. Determinarea proprietăţilor alveografice a unui aluat cu hidratare constantă din faina industrială sau de încercare şi metodologia de măcinare experimental;
31.
32. Produse petroliere( colecţie STAS) metode de analiză, Biblioteca standardizării, Seria tehnică, vol 52;
33. SR EN 590 – Carburanţi pentru automobile – conditii tehnice şi metode de încercare
34. SR EN ISO 12937 – Determinarea apei.Metoda de titrare coulometrică Karl Fischer
35. SR EN ISO 3675 – Determinarea densităţii în laborator (produse petroliere lichide)
36. SR EN ISO 4263- Determinarea indicelui cetanic
37. SR EN 116- Determinarea temperaturii limită de filtrabilitate
38. SR EN ISO 2160-Acţiunea corosivă pe lama de cupru
39. SR EN ISO 6245-Determinarea cnţinutului de cenuşă
40. SR EN ISO 3104 – Determinarea văscozităţii cinematice
41. SR EN ISO 3405 – Determinarea caracteristicilor de distilare
42. SR EN ISO 2719 –Determinarea punctului de inflamabilitate
43. SR 176 – Benzină cu plumb , condiţii tehnice şi metode de încercare
44. SR EN 228 – Benzină fără plumb , condiţii tehnice şi metode de încercare
45. SR EN 13016-1 – Determinarea presiunii de vapori
46. STAS 28 – Determinarea cifrei octanice
47. SR EN ISO 2160-Acţiunea corosivă pe lama de cupru
48. SR EN ISO 3405 – Determinarea caracteristicilor de distilare
49. SR EN ISO 3675 – Determinarea densităţii în laborator (produse petroliere lichide)
50. SR EN ISO 7536 – Determinarea stabilităţii la oxidare a benzinei
51. SR EN ISO 6246 – Determinarea conţinutului de gume
52. STAS 23-75 –Determinarea indicelui de neutralizare
53. SR 176 – Apă şi impurităţi mecanice
54. STAS 22-64 – Aciditate minerală şi alcalinitate
55. Legea 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu completările şi modificările ulterioare;
56. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job