Șef serviciu – Inspectoratul Teritorial de Muncă TulceaȘef serviciu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativşi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • deţinerea certificatului de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform prevederilor art. 19 lit. b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. Hotărârea nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.108/1999 (r) privind infiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 82/1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrumentele de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal–bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
13. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşarii în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interes de serviciu;
15. Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
16. Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
17. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
18. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job