Șef serviciu (5 posturi) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăȘef serviciu (5 posturi)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante din din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: şef serviciu – Serviciul metodologie, monitorizare şi raportare, şef serviciu – Serviciul legislaţie şi avize, şef serviciu – Serviciul securitate internă şi arhivă, şef serviciu – Serviciul FEADR zootehnie, şef serviciu – Serviciul ordonanţare/autorizare plăţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Şef serviciu Serviciul metodologie, monitorizare şi raportare – Direcţia metodologie, monitorizare, raportare şi relaţii instituţiionale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani
 • Şef serviciu Serviciul legislaţie şi avize – Direcţia juridică:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental ştiinte sociale : ramura de ştiinte: ştiinte juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani
 • Şef serviciu Serviciul securitate internă şi arhivă
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani
 • Şef serviciu Serviciul FEADR zootehnie – Direcţia proceduri plăţi sector zootehnic
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental ştiinţe inginereşti/ştiinte sociale/ştiinţe umaniste şi arte;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani
 • Şef serviciu Serviciul ordonanţare/autorizare plăţi – Direcţia ordonanţare plăţi
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental ştiinţe inginereşti/ştiinte sociale;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 8 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:
Legea nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE:

Şef serviciu Serviciul metodologie, monitorizare şi raportare – Direcţia metodologie, monitorizare, raportare şi relaţii instituţiionale
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul (UE) Nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiune financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitate, cu modificările şi completările ulterioare,
O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef serviciu Serviciul legislaţie şi avize – Direcţia juridică
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulament (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abriogare a Regulamentulşui (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 164/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 şi (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Şef serviciu Serviciul securitate internă şi arhivă
Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
H.G. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef serviciu Serviciul FEADR zootehnie – Direcţia proceduri plăţi sector zootehnic
Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art.1 alin.(2) şi (3) di Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr.1305 din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltarea ruarală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) r.1698/2008 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1306 din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE)nr.814/2000, (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1307 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Şef serviciu Serviciul ordonanţare/autorizare plăţi – Direcţia ordonanţare plăţi
Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art.1 alin.(2) şi (3) di Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr.1305 din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltarea ruarală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) r.1698/2008 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1306 din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE)nr.814/2000, (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1307 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job