Șef serviciu – Agenţia Naţională pentru RomiȘef serviciu

Agenţia Naţională pentru Romi

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul politici publice din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale sau inginereşti;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 mai 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 10 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicata în M.Of. al României.in data de 17 iulie 2018 prin care se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 26 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României, republicată;
– Ordinul S.G.G. nr.600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
– H.G. 430/2001 – strategia Guvernului Romaniei pentru Imbunatatirea situatiei Romilor
– H.G. nr. 522/2006,pentru modificarea şi completareaHG nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei pentru imbunatatire situatiei romilor modificată

– H.G. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;
– H.G. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005.;
– H.G. 488 din 26 mai 2015 privind aprobarea sistemului national de indicatori de incluziune sociala;.
– Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;(http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf)

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job