Șef serviciu (4 posturi) – Institutul Naţional de StatisticăȘef serviciu (4 posturi)

Institutul Naţional de Statistică

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Resurse Umane, şef serviciu – Serviciul Pregătire Profesională, şef serviciu – Serviciul de Achiziţii, şef serviciu – Serviciul Investiţii, Monitorizare/Derulare Contracte şi Licitaţii Închiriere Spaţii I.N.S. din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Resurse Umane, şef serviciu – Serviciul Pregătire Profesională, şef serviciu – Serviciul Investiţii, Monitorizare/Derulare Contracte şi Licitaţii Închiriere Spaţii I.N.S.:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti sau matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef serviciu – Serviciul de Achiziţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti sau matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • curs de specializare/perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice, dovedit cu diplomă sau certificat;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul Resurse Umane

? Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
? Constituţia României, republicată;
? Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice si din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

şef serviciu – Serviciul Pregătire Profesională

? Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României;
? Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
? O.G. nr. 129/2000 privind organizarea profesională a adulţilor, republicată;
? Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice si din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

şef serviciu – Serviciul Investiţii, Monitorizare/Derulare Contracte şi Licitaţii Închiriere Spaţii I.N.S.

? Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
? Constituţia României, republicată;
? Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;
? Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (Sectiune a 3-a);
? H.G. nr. 119/1993 privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in administrarea institutiilor publice care le folosesc;
? LEGE nr. 213/1998 – privind bunurile proprietate publică;
? H.G. nr. 1.705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
? ORDIN nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
? Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
? ORDIN nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile;
? Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
? HOTARARE nr. 2230 /1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
? H. G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
? H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
? Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
? Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
? Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;
? ORDIN nr. 1170 / 2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică;
? INSTRUCŢIUNE nr. 3 /2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
? ORDIN nr. 141/2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;
? METODOLOGIE din 14 iunie 2017 de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;
? ORDIN 1.792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

şef serviciu – Serviciul de Achiziţii

? Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
? Constituţia României, republicată;
? Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
? H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
? H. G. nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016;
? Ordinul nr. 264/2016 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor /acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate;
? O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
? O.U.G. nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;
? ORDIN nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;
? METODOLOGIE din 22 februarie 2018 de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;
? ORDIN nr. 1170 / 2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică;
? ORDIN nr. 890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat;
? INSTRUCŢIUNE nr. 3 /2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
? ORDIN nr. 141/2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;
? METODOLOGIE din 14 iunie 2017 de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016 ;
? ORDIN nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate;
? INSTRUCŢIUNE nr. 1/ 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
? ORDIN nr. 842 /2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
? ORDIN nr. 281 /2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
? INSTRUCŢIUNE nr. 2/2016 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job