Șef serviciu – Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din BucureștiȘef serviciu

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București

20 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de şef serviciu, gradul II (S), în cadrul Serviciului Proiecte Europene, Logistică, IT.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, de specialitate filologică, absolvite cu diplomă de licenţă, diplomă de maşter în domeniul studiilor de specialitate;
 • perfecţionări (specializări} – cursuri de perfecţionare in domeniile studiilor de specialitate, certificat/diploraă manager proiect, certificat/dipiomă evaluator proiecte ETC;
 • vechimea în muncă/specialitate necesară – minimum 6 ani şi 6 luni;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office – nivel avansat, inclusiv programe de specialitate;
 • limbi străine – limba engleză nivel avansat şi limba franceză nivel mediu;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare – capacitate de comunicare, relaţionale şi cooperare in echipă, capacitate dc analiză şi sinteză, aptitudini de calcuL aptitudinea dc a lucra cu documente, punctualitate, respectarea instrucţiunilor orale şi scrise, atenţie concentrată şi distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator şi capacitate prioritizarc sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.
 • Cerințe specifice
  • prezentări la cursuri de perfecţionare privind domeniul de activitate desfăşurat la INCFC, minimum 1 la 2 ani;
  • capacitatea de a organiza (identificarea activităţilor ce trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor m atribuţii şi stabilirea obiectivelor pe baza acestora);
  • capacitatea de a conduce (planificarea şi administrarea activităţii unei echipe formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la îndeplinirea unei atribuţii, adaptarea stilului de a conduce la situaţii diferite, precum şi acţionarea pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor);
  • capacitate de coordonare (armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului din subordine, precum şi a activităţilor din cadrul structurii conduse, în vederea realizării obiectivelor);
  • capacitatea de control (supravegherea modului de transformare a deciziilor in soluţii realiste, depistarea defecţiunilor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora);
  • competenţă decizionalâ şi capacitatea dc a delega;
  • capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru;
  • capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului din subordine;
  • abilităţi de mediere şi negociere;
  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu! financiar-contabil, achiziţiilor publice, administrării domeniului public şi privat al statului;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit;
  • disponibilitate pentru deplasări în inreres de serviciu în ţară şi străinătate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 decembrie 2018, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 14:00: proba scrisă (fără a se depăsi durata maximă de 3 ore);
 • 19 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București, bd. Unirii nr. 22, etj 2, camera 219, sector 3, telefon 0721/286.410.

Apply for this Job