Șef serviciu (2 posturi) – Secretariatul General al GuvernuluiȘef serviciu (2 posturi)

Secretariatul General al Guvernului

11 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu – Serviciul contabilitate şi şef serviciu – Serviciul achiziţii publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul contabilitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • deţinerea certificatului de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform prevederilor art. 19 lit. b indice 2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • şef serviciu – Serviciul achiziţii publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

pentru postul de şef serviciu – Serviciul contabilitate
Tematică orientativă:
-Organizarea şi conducerea contabilităţii.
-Registrele de contabilitate.
-Contabilitatea instituţiilor publice.
-Veniturile şi cheltuielile bugetare.
-Principiile şi regulile bugetare.
-Principii în execuţia bugetară.
-Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar.
-Organizarea controlului financiar preventiv.
-Conţinutul controlului financiar preventiv.
-Organizarea şi desfăşurarea auditului public intern.
-Atribuţiile Guvernului.
-Funcţiile şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului.
-Angajarea cheltuielilor bugetare.
-Lichidarea cheltuielilor bugetare.
-Ordonanţarea cheltuielilor bugetare.
-Plata cheltuielilor bugetare.
-Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului instituţiilor publice.
-Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică.
-Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
-Organizarea, implementarea şi dezvoltarea controlului intern managerial.
-Statutul funcţionarilor publici
-Codul de conduită a funcţionarilor publici
-Constituţia României

Bibliografie generală:
– Constituţia României, republicată;
-Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie specifică:
-Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-Ordonanţa de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

pentru postul de şef serviciu – Serviciul achiziţii publice
Tematică orientativă:
-Domeniul de aplicare a Legii nr.98/2016 a achiziţiilor publice.
-Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiilor publice.
-Alegerea modalităţilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
-Stabilirea criteriilor de calificare şi a criteriilor de selecţie a ofertanţilor în domeniul achiziţiilor publice.
-Realizarea achiziţiilor publice.
-Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică.
-Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire.
-Modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
-Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
-Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
-Executarea contractelor de achiziţie publică.
-Atribuţiile Guvernului.
-Funcţiile şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului.
-Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.
-Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice.
-Soluţionarea contestaţiilor
-Formele răspunderii juridice reglementate de jurisdicţia muncii.
-Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.
-Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar.
-Principiile şi regulile bugetare.
-Contabilitatea instituţiilor publice.
-Organizarea, implementarea şi dezvoltarea controlului intern managerial.
-Statutul funcţionarilor publici.
-Codul de conduită a funcţionarilor publici
-Constituţia României

Bibliografie generală:
-Constituţia României, republicată;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie specifică:
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţă de Urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor /acordurilor -cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;
-Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
-Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job