Șef serviciu (2 posturi) – Primăria Oraşului Popeşti -LeordeniȘef serviciu (2 posturi)

Primăria Oraşului Popeşti -Leordeni

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget – Contabilitate şi şef serviciu – Serviciul Financiar – Salarizare – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Popeşti -Leordeni, judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (şef serviciu – Financiar – Salarizare) şi studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice (şef serviciu – Serviciul Buget – Contabilitate),
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-şef serviciu – Serviciul Buget Contabilitate:
1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Constituţia României
5. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,precum şi organizarea ,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia
9. Ordinul nr.2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia,apobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005.

– şef serviciu -Serviciul Financiar Salarizare :
1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Constituţia României
5. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,precum şi organizarea ,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor ,datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
9. Decret nr.209/1976 privind Aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job