Șef serviciu (2 posturi) – Primăria Oraşului Măgurele


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Șef serviciu (2 posturi)

Primăria Oraşului Măgurele

12 ianuarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante, din cadrul Primăriei oraşului Măgurele, judeţul Ilfov, după cum urmează:

 • şef serviciu – Serviciul Buget Finanţe Contabilitate;
 • şef serviciu – Serviciul Public de Asistenţă Socială .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Buget Finanţe Contabilitate
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată
 • şef serviciu – Serviciul Public de Asistenţă Socială
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Pentru postul de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Buget Finante Contabilitate

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
5. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicată, modificata si completata;
6. Ordin M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi locale, modificat si completat;
7. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrumentele de aplicare a acestora, modificat si completat;
8. Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 – pentrumodificarea s icompletarea Normelo rmetodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
9. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarieri ielementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
10. Decretul nr. 209/1976 – pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
11. Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal cu modificările ş icompletările ulterioare;
12. H.G. nr. 250/1992 – republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şidin unităţile bugetare cu modificările ş icompletările ulterioare;
13. Ordonanta de Urgenta OUG 158/2005 actualizata privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
14. Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – actualizata si completata;
15. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare:
16. Legeanr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
18. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata;
19. Legea nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionare acoruptiei- Titltl IV conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitare ademnitatilo rpublice si functiilor publice
Pentru postul de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare ;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ş icompletările ulterioare;
6. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legiinr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia ş ipromovarea drepturilor copilului, republicată(r1), cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata(r1);.
9. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.;
10. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. O.G. nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rececu modificarilesicompletarileulterioare;
12. Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (republicat, actualizat) cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice cu modificarile s icompletarile ulterioare
14. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata;
15. Legea nr.292/2011 asistentei sociale,
16. Legea nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei- Titltl IV conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilorpublice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job