Șef serviciu (2 posturi) – Primăria Oraşului Măgurele


Șef serviciu (2 posturi)

Primăria Oraşului Măgurele

12 ianuarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante, din cadrul Primăriei oraşului Măgurele, judeţul Ilfov, după cum urmează:

 • şef serviciu – Serviciul Buget Finanţe Contabilitate;
 • şef serviciu – Serviciul Public de Asistenţă Socială .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Buget Finanţe Contabilitate
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată
 • şef serviciu – Serviciul Public de Asistenţă Socială
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Pentru postul de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Buget Finante Contabilitate

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
5. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicată, modificata si completata;
6. Ordin M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi locale, modificat si completat;
7. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrumentele de aplicare a acestora, modificat si completat;
8. Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 – pentrumodificarea s icompletarea Normelo rmetodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
9. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarieri ielementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
10. Decretul nr. 209/1976 – pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
11. Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal cu modificările ş icompletările ulterioare;
12. H.G. nr. 250/1992 – republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şidin unităţile bugetare cu modificările ş icompletările ulterioare;
13. Ordonanta de Urgenta OUG 158/2005 actualizata privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
14. Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – actualizata si completata;
15. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare:
16. Legeanr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
18. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata;
19. Legea nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionare acoruptiei- Titltl IV conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitare ademnitatilo rpublice si functiilor publice
Pentru postul de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare ;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ş icompletările ulterioare;
6. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legiinr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia ş ipromovarea drepturilor copilului, republicată(r1), cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata(r1);.
9. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.;
10. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. O.G. nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rececu modificarilesicompletarileulterioare;
12. Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (republicat, actualizat) cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice cu modificarile s icompletarile ulterioare
14. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata;
15. Legea nr.292/2011 asistentei sociale,
16. Legea nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei- Titltl IV conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilorpublice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job