Șef serviciu (2 posturi) – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi AntreprenoriatȘef serviciu (2 posturi)

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

27 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Avizare şi de şef serviciu – Serviciul Contencios din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

şef serviciu – Serviciul Avizare
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• cunoaşterea limbii franceze – nivel mediu;
• cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

şef serviciu – Serviciul Contencios
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
• cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 septembrie 2018: temenul limită pentru depuner dosarlor;
 • 27 septembrie 2018, ora 09:00: probele suplimentare;
 • 27 septembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

SEF SERVICIU – SERVICIUL AVIZARE
1. Constituţia României
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3. Legea nr. 188/1998 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 24/2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
7. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
8. Hotărârea de Guvern nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.
9. Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
10. Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, cu modificările şi completările ulterioare
11. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
12. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare

SEF SERVICIU – SERVICIUL CONTENCIOS
1. Constituţia României.
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3. Legea nr. 188/1998 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură Civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
9. Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
10. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare
11. Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, cu modificările şi completările ulterioare
12. REGULAMENTUL (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.

Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job