Șef serviciu (2 posturi) – Ministerul Finanțelor PubliceȘef serviciu (2 posturi)

Ministerul Finanțelor Publice

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul certificare şi şef serviciu – Serviciul risc, nereguli şi monitorizare audit din cadrul Autorităţii de certificare şi plată a Ministerului Finanţelor Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1)Constituţia României, republicată;
2)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv regulamentele de aplicare şi implementare a acestuia;
3)Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
4)Regulamentul CE nr. 1083 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
5)Regulamentul CE nr.1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;
6)Regulamentul CE nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit;
7)Regulamentul CE nr. 498/2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului CE nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit;
8)Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9)HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10)HG nr. 784/2018 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD;
11)EGESIF 14-0012-02 final Orientări pentru Statele Membre privind verificările de management (perioada de programare 2014-2020);
12)EGESIF 15-0017-04 Revizia 2018 Orientări pentru Statele Membre privind sumele retrase, sumele recuperate, sumele care urmează să fie recuperate şi sumele nerecuperabile;
13)EGESIF 15-0018-04 Revizia 2018 Orientări pentru Statele Membre privind pregătirea, examinarea şi acceptarea conturilor;
14)EGESIF 15-0016-04 Revizia 2018 Orientări pentru Statele Membre privind auditul conturilor;
15)OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea si utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
16)HG nr. 875/2011 privind Normele metodologice de aplicarea a prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
17)Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
18)Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job