Șef serviciu (2 posturi) – Institutul Naţional de StatisticăȘef serviciu (2 posturi)

Institutul Naţional de Statistică

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Sectoare Instituţionale, şef serviciu – Serviciul de Eşantionare, Administrare Baze de Date, Registre, şef serviciu – Serviciul Statistica Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Sectoare Instituţionale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • şef serviciu – Serviciul de Eşantionare, Administrare Baze de Date, Registre, şef serviciu – Serviciul Statistica Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti sau matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul Sectoare Instituţionale

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Sistemul european de conturi (SEC 2010) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=RO
• Unităţile statistice şi regruparea lor – sectoare instituţionale
• Operaţiuni cu produse şi active neproduse
• Operaţiuni de repartiţie.
şef serviciu – Serviciul de Eşantionare, Administrare Baze de Date, Registre

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind anchetele structurale in agricultura –
http://www.insse.ro/cms/files/RGA2010/legislatie/EC-1166-2008_RO.pdf;
Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului nr.1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploataţiilor agricole şi anchetele privind metodele de producţie agricolă, în ceea ce priveşte coeficienţii de unitate de şeptel şi definiţiile caracteristicilor –
http://www.insse.ro/cms/files/RGA2010/legislatie/Regulamentul%201200.pdf
Principii metodologice si organizatorice privind efectuarea Recensamintului General Agricol – http://www.insse.ro/cms/files/RGA2010/Formulare.html
Survey sampling reference guidelines –
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-08-003-EN.pdf
Programul Statistic Naţional Anual 2017 în domeniul statisticilor agricole – http://www.insse.ro/cms/files/legislatie/programe%20si%20strategii/PSNA_2017_MO.pdf;
Codul de practici al statisticilor europene http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Codul%20de%20Practici%20septembrie%202011.pdf
Declara?ia de calitate a INS http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Declaratia%20de%20Calitate%20a%20INS.pdf
Politica de revizuire a datelor http://www.insse.ro/cms/files/sistemul%20statistic%20national/Politica%20de%20revizuire%20final%20v1.pdf
Politica de tratare a erorilor http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Politica_Tratare_erori_v1.pdf
şef serviciu – Serviciul Statistica Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Constituţia României, republicată;
DIRECTIVA 2009/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 6 mai 2009 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri (reformare);
REGULAMENTUL (UE) 2016/1954 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce priveşte atribuirea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri;
REGULAMENTUL (UE) NR. 70/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 ianuarie 2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (reformare);
REGULAMENTUL (UE) 2018/643 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 aprilie 2018 privind statisticile din transportul feroviar (reformare);
REGULAMENTUL (CE) NR. 437/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă.
Programul Statistic Naţional Anual 2017 în domeniul statisticilor transporturilor, postei şi telecomunicatiilor – http://www.insse.ro/cms/files/legislatie/programe%20si%20strategii/PSNA_2017_MO.pdf;
Codul de practici al statisticilor europene http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Codul%20de%20Practici%20septembrie%202011.pdf
Declara?ia de calitate a INS http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Declaratia%20de%20Calitate%20a%20INS.pdf
Politica de revizuire a datelor http://www.insse.ro/cms/files/sistemul%20statistic%20national/Politica%20de%20revizuire%20final%20v1.pdf
Politica de tratare a erorilor http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Politica_Tratare_erori_v1.pdf

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job