Șef serviciu (2 posturi) – Instituţia Prefectului – judeţul IlfovȘef serviciu (2 posturi)

Instituţia Prefectului – judeţul Ilfov

17 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul juridic şi şef serviciu – Serviciul economic, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.
 • şef serviciu – Serviciul economic, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare ;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografia pentru Şef serviciu – Serviciul juridic:

Constituţia României, republicată;
Codul civil;
Codul de procedură civilă;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a funcţionarului public, republicată;
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietarii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia pentru Şef serviciu – Serviciul economic, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice:

Constituţia României, republicată;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarului public, republicată;
Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Horărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Decretul nr.209/1976 privind aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste;
Hotărârea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste;
H.G. nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării, detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi răspunderea gestionară, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
OMAI nr.599/01.09.2008 pentru aprobarea normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor MAI, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.16/1996 privind arhivele naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job