Șef serviciu (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului DâmboviţaȘef serviciu (2 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

4 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar – salarizare şi şef serviciu – Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Pentru funcţia publică de conducere de şef serviciu – Serviciul financiar – salarizare
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani,
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I,
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
 • Pentru funcţia publică de conducere de şef serviciu – Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie socială
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani,
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I,
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Pentru funcţia publică de conducere de şef serviciu – Serviciul Financiar-salarizare:
1. Legea nr. 188/1999, republicata, actualizata, privind Statutul func]ionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicata, actualizata;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, actualizata;
5. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
6. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizata;
7. H.G. nr. 264/2003, republicata, actualizata, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.
8. Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IX;
10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;
11. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru funcţia publică de conducere de şef serviciu – Serviciului de consiliere pentru parinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul func]ionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;
7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
9. Constituţia României;
10. Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job