Șef serviciu (2 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Pantelimon, judeţul IlfovȘef serviciu (2 posturi)

Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov

16 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară şi şef serviciu – Serviciul Juridic, Resurse Umane şi Arhivă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială sau drept;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • şef serviciu – Serviciul Juridic, Resurse Umane şi Arhivă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea drept;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografie şef Serviciu – Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară

Constituţia României, republicată;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată ;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Lege nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr. 21/ 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
Ordin nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi;
Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat;
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Bibliografie şef Serviciu – Juridic, Resurse Umane şi arhivă

Constituţia României, republicată;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată ;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Lege nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, Capitolul I – Competenţa materială;
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – republicată;
Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – republicată;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job