Șef serviciu (2 posturi) – Agenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiȘef serviciu (2 posturi)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate şi şef serviciu – Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relaţii Publice din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • şef serviciu – Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relaţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: administraţie public sau relaţii internaţionale şi studii europene;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate:
Legea contabilitatii nr.82/1991- republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relaţii Publice:
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
H.G. nr.878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea Nr. 265/2006;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job