Șef secție, maistru I, referent specialitate IA, îngrijitor, muncitor calificat I (7 posturi) – Centrul Naţional de Management al Apei GreleȘef secție, maistru I, referent specialitate IA, îngrijitor, muncitor calificat I (7 posturi)

Centrul Naţional de Management al Apei Grele

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Naţional de Management al Apei Grele organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul instituţiei:

• șef Secție Tehnologică, grad II, Secția Tehnologică;
• maistru I, Serviciul Administrativ, Transport, Patrimoniu, Servicii Suport;
• referent de specialitate, grad IA (secretară), Serviciul Administrativ, Transport, Patrimoniu, Servicii Suport;
• îngrijitor I, Serviciul Administrativ, Transport, Patrimoniu, Servicii Suport;
• muncitor calificat I – 2 posturi – electrician, Atelier Electric – Secția Electro-Mecano-Ama;
• muncitor calificai I – forjor, Atelier întreținere, Reparații, Instalații și Amc – Secția Electro – Mecano – Ama.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• șef Secție Tehnologică, grad II, Secția Tehnologică:
studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor tehnice;
studii postuniversitare în domeniul ingineriei nucleare;
vechime în muncă și specialitatea studiilor, minimum 9 ani;
cursuri de formare profesională, perfecționare sau instruire în domeniul științelor tehnice.

• maistru I Serviciul Administrativ, Transport. Patrimoniu. Servicii Suport:
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
vechime în muncă minimum 9 ani;
certificat de competențe profesionale în domeniul construcțiilor.

• referent de specialitate grad IA (secretară), Serviciul Administrativ, Transport, Patrimoniu, Servicii Suport:
studii universitare absolvite cu diploma de licență, in domeniul filologiei;
competențe lingvistice avansate – limba engleză;
vechime în muncă, minimum 7 ani.

• îngrijitor 1, Serviciul Administrativ, Transport. Patrimoniu, Servicii Suport:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă, minimum 9 ani.

• muncitor calificat I – 2 posturi – electrician, Atelier Electric – Secția Electro – Mecano – Ama:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
diplomă/certificat de absolvire/calificare în meseria de electrician;
vechime în muncă și în specialitatea studiilor – minimum 9 ani;

• muncitor calificat I – forjor, Atelier întreținere, Reparații, Instalații și Amc – Secția Electro – Mecano – Ama:
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
certificat de calificare în meseria de forjor;
vechime în muncă și în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Naţional de Management al Apei Grele, cu sediul în satul Răscoleşti, comuna Izvoru Barzii, Calea Târgu Jiului, km 7, judeţul Mehedinţi, telefon 0252.707.007.

Apply for this Job