Șef secție II – restaurator I, conservator II, gestionar custode II – Complexul Muzeal Naţional „Moldova” IaşiȘef secție II – restaurator I, conservator II, gestionar custode II

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi

31 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de :

 1. șef secție grad II – Secția Relații Publice, Marketing. Logistică, Proiecte, Programe;
 2. restaurator, grad I, specialitate piatră-monumente – Secția Centrul de Cercetare – Restaurarea Patrimoniului Cultural;
 3. conservator, grad II – Muzeul de Istorie;
 4. gestionar custode, treapta II – Muzeul de Istorie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef secție grad II:
  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă m domeniul științe umaniste/sociale/management;
  • cursuri de formare profesională/calificare/atestare în cel puțin unul din domeniile : muzeologie, management cultural;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani;
  • cunoașterea legislației și a normelor specifice activității muzeale, inclusiv codul privind conduita etică;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator: Sisteme de operare: Procesorul de text Microsoft Word; Microsoft Excel, Microsoft Power Point; Internet;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (scris, citit și vorbit) – nivel avansat pentru o limbă de circulație internațională dovedită pe baza unui atestat, certificat sau alt înscris
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decizional, capacitate managerială;
  • cerințe specifice: călătorii frecvente, delegări, disponibilitate de lucru pentru programul specific de muzeu.
 • restaurator piatră-monumente, grad I:
  • studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul istorie-patrimoniu/arte plastice:
  • cursuri de formare profesională/calificare/atestare în domeniul conservare – restaurare, specialitatea piatră – monumente;
  • vechime în specialitate minimum 3 ani:
  • palmares cu lucrări executate în domeniu ;
  • cunoașterea legislației și a normelor specifice activității muzeale, inclusiv codul privind conduita etică;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel mediu sau avansat;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator: Sisteme de operare: Procesorul de text Microsoft Word; Microsoft Excel, Microsoft Power Point; Internet;
  • disponibilitate de lucru pentru programul specific de muzeu.
 • conservator, grad II:
  • studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic, științe umaniste (istorie, studii culturale)
  • vechime în domeniul muzeal minimum 1 an;
  • cunoașterea legislației și a normelor specifice activității muzeale , inclusiv codul privind conduita etică;
  • cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office, Windows XP, Windows 8.1
  • disponibilitate de lucru pentru programul specific de muzeu.
 • gestionar custode sală, treapta II:
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate minimum 6 luni;
  • cunoștințe minime (participare conversație uzuală) o limbă străină;
  • stare de sănătate corespunzătoare desfășurării activității de gestionare a patrimoniului muzeal din expoziție (asigurarea condițiilor de securitate, conservare, depozitare și transport a bunurilor din gestiune), pregătirii evenimentelor specifice și oferirii de servicii publicului vizitator;
  • disponibilitate de lucru pentru programul specific de muzeu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iunie 2018, ora 13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 iunie 2019, ora 10:00 – proba scrisă, proba practică (pentru postul de restaurator);
 • 01 iulie 2018, ora 10:00 – proba practică (pentru postul de restaurator);
 • 03 iulie 2018, ora 12:00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi, Judeţul Iaşi, telefon 0232/213.296, interior 136.

Apply for this Job