Șef partidă percuție – timpan, gradul IA – Filarmonica „George Enescu” din BucureștiȘef partidă percuție – timpan, gradul IA

Filarmonica „George Enescu” din București

10 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Filarmonica „George Enescu” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șef partidă percuție – timpan, gradul IA, în cadrul Compartimentului Orchestră.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă studii universitare – absolvent de conservator;
 • vechime în muncă – minimum 8 ani în specialitatea artist instrumentist percuție.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Rectificare conform Monitorului Oficial al României, Partea a III a, Nr.1237/22.10.2019, astfel:

 • în loc de:

„Condiții de desfășurare a concursului;

 • ultima zi de înscriere pentru depunerea dosarelor este de 24.10.2019, ora 14.00;
 • în data de 25.10.2019, după ora 15.00 se va afișa rezultatul selecției de dosare;
 • contestațiile privind selecția dosarelor se vor depune până în data de 28.10.2019. ora 15.00;
 • rezultatele privind contestațiile depuse se vor afișa în ziua, de 29.10.2019, după ora 15.00;
 • datași ora organizării întregului concurs este 01.11.2019, cit începere de la ora 11.00, la sediul instituției;
 • pentru etapa I a probei practice, rezultatele se vor afișa în termen de 90 de minute de la încheierea audierii ultimului concurent;
 • după terminarea etapei a II a rezultatele se vor afișa in termen de 90 de minute de lu încheierea audierii ultimului concurent. care a promovat etapa I;
 • după afișarea rezultatelor acestei etapei practice va avea loc interviul;
 • rezultatele finale ale concursului, se vor afișa în termen de o zi lucrătoare de la susținerea interviului;
 • contestațiile se vor depune în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.*
 • se va citi:

„ Condiții de desfășurare a concursului:

 • depunerea dosarelor -10.10.2019 – 24.10.2019;
 • afișarea rezultatului selecției de dosare – 25.10.2019, după ora 15.00;
 • contestațiile privind selecția dosarelor se vor depune în data de 28.10.2019, ora 15.00;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor depuse – 29.10.2019, după ora 15.00;
 • proba practică – 01.11.2019, cu începere de la ora 14.00, la sediul instituției;
 • afișarea rezultatelor – 04.11.2019;
 • contestațiile se vor depune în data de 05.11.2019, ara 15.00;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor – 06.11.2019, după ora 15.00;
 • interviul – 07.11.2019;
 • afișarea rezultatelor finale – 08.11.2019;
 • contestațiile se vor depune în data de 11.11.2019, ora 15.00;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor -12.11.2019, după ora 15.00. “

 

 • în loc de:

proba practică cuprinde 2 etape;

 • etapa I interpretarea unor fragmente din concertele specificate în tematica de concurs aferentă etapei I;
 • etapa II – interpretarea unor fragmente din concertele specificate în tematica etapei II și citire, la prima vedere;
 • se va citi:

Etapa a II-a – proba practică cuprinde:

 • proba I – interpretarea unor fragmente din concertele specificate în tematica de concurs aferentă etapei I;
 • proba II – interpretarea unor solo-uri de orchestră;
 • proba III – citire la prima vedere;

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidați! declarați admiși la etapa precedentă.”

 • 24 octombrie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 noiembrie 2019, ora 11:00: organizarea întregului concurs.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Filarmonicii „George Enescu” din București, din str. Franklin, nr 1-3, sector 1, telefon 021/315.00.26.

Apply for this Job