Șef oficiu juridic și consilier juridic – Institutul Naţional al PatrimoniuluiȘef oficiu juridic și consilier juridic

Institutul Naţional al Patrimoniului

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, din cadrul Oficiului Juridic, Contencios, după cum urmează:

 1. șef oficiu juridic;
 2. consilier juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef oficiu juridic:
  • studii superioare de specialitate juridică, de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în muncă – minimum 10 ani;
  • vechime în specialitate – minimum 10 ani, din care minimum 5 ani în cadrul iustituțiilor/autorităților publice;
  • limbi străine: cunoașterea la nivel avansat a două limbi străine de circulație internațională (nivel CI conform standardelor CEFR);
  • perfecționări (specializări) – cursuri de perfecționare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și în cel puțin unul dintre domeniile principale de activitate ale institutului, studii postuniversitare absolvite cu diplomă de master în domeniul juridic, specializări în domeniul achizițiilor;
  • alte cerințe specifice:
   • cunoașterea temeinică a legislației aplicabile sistemului public în domeniul legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun Civil/Procedură Civilă și Penal/Procedură Penală, conform Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, legislația fiscală, respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (protejarea patrimoniului cultural național, mobil și imobil, atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, protecția patrimoniului arheologic, legislația în materia construcțiilor);
   • capacități dc previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne, control-evaluare;
   • capacitate de autoorganizare și prioritizarea sarcinilor;
   • capacitate de asumare a răspunderii;
   • atenție sporită pentru detalii;
   • competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
   • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;
   • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în țară,
 • consilier juridic:
  • studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în muncă – minimum 5 ani;
  • vechime în specialitate – minimum 5 ani, din care minimum 3 ani în cadrul iustituțiilor/autorităților publice;
  • limbi străine – cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
  • perfecționări (specializări) – cursuri de perfecționare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și în cel puțin unul dintre domeniile principale de activitate ale institutului.
  • alte cerințe specifice:
   • cunoașterea temeinică a legislației aplicabile sistemului public în domeniul legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun- Civil/Procedură Civilă și Penal/Procedură Penală, Legii nr. 24,2000 privind tehnica legislativă, legislația fiscală, respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (protejarea patrimorhihii cultural național, mobil și imobil, atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, protecția patrimoniului arheologic, legislația în materia construcțiilor);
   • capacități dc previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne;
   • capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor:
   • capacitate de asumare a răspunderii;
   • atenție sporită pentru detalii;
   • competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
   • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;
   • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în țară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2019, ora 10.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 31 decembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului din București, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4 (în incintă, etaj I, Secretariat), telefon 021/336.60.73. Toate informaţiile vor fî afişate la sediul şi pe pagina de internet a I.N.P.

Apply for this Job