Șef formație muncitori II S – Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, Județul ArgeșȘef formație muncitori II S

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, Județul Argeș

1 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, Județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată: șef formație muncitori gradul II (studii superioare), formația întreținere clădiri și instalații/administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • necesită minimum 5 ani vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 noiembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 04 decembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare:
 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II – Sistemul calităţii în construcţii;
 • CAPITOLUL III – Obligaţii şi răspunderi;
 • CAPITOLUL V – Dispoziţii finale şi tranzitorii.
 1. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare:
 • CAPITOLUL I – Autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 1. H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora:
 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II – Recepţia la terminarea lucrărilor;
 • CAPITOLUL III – Recepţia finală;
 • CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale.
 1. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Anexa nr. 2 – Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
 • Anexa nr. 3 – Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor;
 • Anexa nr. 5 – Regulament privind agrementul tehnic în construcţii.
 1. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II – Nota conceptuală şi tema de proiectare;
 • CAPITOLUL III – Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 1. H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii:
 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II – Comercializarea produselor pentru construcţii;
 • CAPITOLUL IV – Documente care însoţesc produsul pentru construcţii pe lanţul de distribuţie.
 1. Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri, indicativ NP 069-2014, aprobat cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 992/24.06.2014:
 • CAPITOLUL I – Prevederi generale privind învelitorile acoperişurilor în pantă;
 • CAPITOLUL II – Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri metalice profilate şi profilat-ambutisate;
 • CAPITOLUL IV – Prevederi şi principii privind învelitorile din panouri prefabricate, termoizolate;
 • CAPITOLUL VI – Prevederi şi principii privind învelitorile din foi metalice plane;
 • CAPITOLUL VIII – Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din elemente tip ţigle şi olane.
 1. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99, aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr. 27/N/07.04.1999:
 • Capitolul 3 – Performanţe comune clădirilor civile (publice);
 • Capitolul 4 – Performanţe specifice clădirilor civile (publice).
 1. Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie, indicativ NE 036–2014, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 1.426/06.08.2014:
 • Capitolul 3 – Documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor de zidărie;
 • Capitolul 4 – Condiţii tehnice de calitate pentru materiale şi produse pentru zidărie;
 • Capitolul 6 – Verificarea, urmărirea şi controlul lucrărilor de zidărie.
 1. Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în construcţii, indicativ GE 056-2013, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 1.768/22.04.2013:
 • Obiect;
 • Domeniu de aplicare;
 • Terminologie;
 • Produse peliculogene polimerice utilizate la vopsitorii;
 • Materiale auxiliare, scule şi dispozitive utilizate;
 • Asigurarea calităţii şi recepţia lucrărilor;
 • .8. Întreţinerea lucrărilor de finisare.
 1. Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în construcţii, indicativ GE 058-2012, comasare/revizuire C 6-1986, C 223-1986, GP 073-2002, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 240/21.02.2013 – integral.
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 151 din 27.11.2017 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerul Apărării Naţionale”, publicat în Monitorul Oficial nr. 979/11.12.2013, partea I bis;
 • CAPITOLUL II – Realizarea lucrărilor;
 • CAPITOLUL III – Recepţia lucrărilor;
 • CAPITOLUL IV – Stabilirea valorii finale a lucrărilor şi justificarea cheltuielilor efectuate;
 • CAPITOLUL V – Dispoziţii finale.
 1. Ordinul ministrului apărării nr. M 44 din 09.05.2008, pentru aprobarea „Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării”, publicat în Monitorul Oficial nr. 402/28.05.2008, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Capitolul 1 – Dispoziţii generale;
 • Capitolul 2 – Clădiri şi construcţii speciale;
 • Capitolul 3 – Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii speciale;
 • Capitolul 4 – Stabilirea necesarului şi planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii speciale;
 • Anexele 1 – 3 la normele tehnice.
 1. Ordinul ministrului apărării nr. M 45 din 09.05.2008, pentru aprobarea „Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri”, publicat în Monitorul Oficial nr. 405/29.05.2008, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Capitolul 2 – Precizări de specialitate;
 • Capitolul 3 – Dispoziţii finale;
 • Anexele 4 – 11 la normele tehnice.
 1. Ordinul ministrului apărării naţionale Nr. M. 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea „Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”:
 • Secţiunea a 2-a – Drepturi şi obligaţii ale personalului civil;
 • Secţiunea a 3-a – Reguli de disciplină a muncii;
 • Secţiunea a 4-a – Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
 1. Microsoft Office Word 2003 – Steve Johnson – Perspection, Inc. – Ed. Teora 2004:
 • Primii paşi în Word;
 • Lucrul cu documente simple:
  • Deschiderea unui document existent;
  • Deschiderea fişierelor de tipuri diferite;
  • Găsirea unui fişier după nume sau conţinut;
  • Lucrul cu mai multe documente;
  • Inserarea textului;
 • Formatarea documentelor;
 • Corectarea şi tipărirea documentelor:
  • Inserarea de pagini şi secţiuni noi;
  • Previzualizarea unui document;
  • Tipărirea unui document;
  • Tipărirea unui document pe ambele feţe ale hârtiei;
 1. Microsoft Office Excel 2003 – Steve Johnson – Perspection, Inc. – Ed. Teora 2009:
 • Primii paşi în Excel;
 • Elemente de bază pentru lucrul cu registre de calcul;
 • Utilizarea formulelor şi a funcţiilor:
  • Crearea unei formule simple;
  • Editarea unei formule;
  • Înţelegerea modului de adresare a celulelor;
  • Folosirea referinţelor absolute;
  • Calcularea totalurilor cu funcţia AutoSum;
 • Modificarea foilor şi registrelor de calcul;
 • Tipărirea foilor şi registrelor de calcul.

18.Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii, construcţii, instalaţii sanitare şi electrice, ediţia 1981, revizuită.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, strada Negru Vodă nr.47, județul Argeș – telefon 0248/218.090, 0248/218.172, interior 224, 266.

 

descarca: Anunt-posturi-vacante-gov.ro_-1.doc 40KB DOC

descarca: Bibliografie-si-tematica-1.doc 54KB DOC

descarca: Calendar-de-desfasurare-probe.doc 44KB DOC

Apply for this Job