Șef formaţie muncitori I, inginer de sistem debutant și administrator I – Direcţia de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu GheorgheȘef formaţie muncitori I, inginer de sistem debutant și administrator I

Direcţia de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe

18 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe, Județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție/conducere vacante, după cum urmează:

 1. şef formaţie muncitori I (inspector de specialitate, gradul debutant) (S) în cadrul Centrului Social de Urgenţă;
 2. inginer de sistem, debutant (S) în cadrul Compartimentului Administrativ Aprovizionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
 3. administrator I (M) în cadrul Centrului Comunitar pentru Rromi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef formaţie muncitori I (inspector de specialitate, gradul debutant) (S) în cadrul Centrului Social de Urgenţă:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economiei sau administraţie publică;
  • abilităţi de conducere şi de organizare;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.
 • inginer de sistem, debutant (S) în cadrul Compartimentului Administrativ Aprovizionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă în domeniul informaticii;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.
 • administrator I (M) în cadrul Centrului Comunitar pentru Rromi:
  • studii medii;
  • vechime în specialitate studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iunie 2017, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iunie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 iunie 2017, ora 10.00: interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane, din Sfântu-Gheorghe, str. Erege, nr. 19 (tel: 0267/312.111).

Apply for this Job