Șef formație, muncitor, șofer (7 posturi) – Direcția Municipal Locato, RomanȘef formație, muncitor, șofer (7 posturi)

Direcția Municipal Locato, Roman

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Municipal Locato, Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

• 1 post vacant de șef formație II/M la Formația reparații hidranți.
• 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) la Formația reparații hidranți;
• 1 post vacant de muncitor necalificat (vidanjor) la Biroul întreținere și reparații rețele de preluare ape pluviale;
• 1 post vacant de muncilor necalificat (îngrijitori câini în adăpost), la Formația capturare câini fără stăpân;
• 1 post vacant de muncitor necalificat (prinzător câini), la Formația mire ținere adăpost câini fără stăpân;
• 1 post de muncitor calificat (construcții) la Compartimentul autorizări cimitir;
• 1 post de șofer la Biroul iluminat stradal.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post vacant de șef formație II/M la Formația reparații hidranți.
studii medii cu certificat de absolvire sau curs de calificare în meseria de instalator,
vechime de minimum 10 ani.

• pentru funcția de muncitor calificat I/M;G, poziția I:
absolvent minimum studii gimnaziale:
calificare în meseria de instalator apă, canal;

• pentru funcția de muncitor necalificat (vidanjor) l/M; G, poziția II:
studii gimnaziale;

• pentru funcția de muncitor necalificat (îngrijitor câini în adăpost) FM; G, poziția III:
studii gimnaziale;

• pentru funcția de muncitor necalificat (prinzător câini în adăpost) I/M;G, poziția IV:
studii gimnaziale;

• pentru funcția de muncitor calificat (în construcții) I/M, G, poziția V:
absolvent minimum studii gimnaziale cu calificare în construcții;

• pentru funcția dc șofer, poziția VI:
absolvent minimum studii gimnaziale;
permis auto categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2019, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 iulie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 10 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă șef formație;
 • 12 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Municipal Locato, Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, Județul Neamț, telefon: 023/742.280.

Apply for this Job