Șef formaţie, finisor construcţii, muncitor hidrometru cu 0,5 normă și responsabil Sistem Integrat de Management – Administraţia Bazinală de Apă Banat din TimişoaraȘef formaţie, finisor construcţii, muncitor hidrometru cu 0,5 normă și responsabil Sistem Integrat de Management

Administraţia Bazinală de Apă Banat din Timişoara

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Bazinală de Apă Banat din Timişoara, judeţul Timiş organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante:

 1. şef formaţie – în cadrul SGA Timiş, Sistem Hidrotehnic Lugoj, Formaţia Surduc;
 2. finisor construcţii – în cadrul SGA Timiş, SH Bega – Formaţia Topolovăţ;
 3. muncitor hidrometru cu 0,5 normă – în cadrul SGA Timiş, Staţia hidrologică Timişoara, staţia hidrometrică Şag;
 4. responsabil Sistem Integrat de Management – în cadrul SGA Timiş, Compartimentul relaţii cu presa, Sistem integrat de Management.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef formaţie – în cadrul SGA Timiş, Sistem Hidrotehnic Lugoj, Formaţia Surduc:
  • studii superioare;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani;
  • vechime în domeniul gospodăririi apelor minimum 4 ani;
 • finisor construcţii – în cadrul SGA Timiş, SH Bega – Formaţia Topolovăţ:
  • diplomă de absolvire şi/sau atestat/certificat de calificare în meseria finisor în construcţii;
  • rezidenţa la Cantonul 5 Plopi – Formaţia Topotovăţ;
  • permis de conducere şi/sau atestare profesionist constituie avantaj.
 • muncitor hidrometru cu 0,5 normă – în cadrul SGA Timiş, Staţia hidrologică Timişoara, staţia hidrometrică Şag:
  • studii generale.
 • responsabil Sistem Integrat de Management – în cadrul SGA Timiş, Compartimentul relaţii cu presa, Sistem integrat de Management:
  • studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • curs auditor în domeniul calităţii SIUEN ISO 9001: 2015.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • şef formaţie:
  • 17 august 2017, ora 09:00: proba scrisă;
  • 23 august 2017, ora 09:00: proba interviu.
 • finisor construcţii și responsabil Sistem Integrat de Management:
  • 17 august 2017, ora 12:00: proba scrisă;
  • 23 august 2017, ora 12:00: proba interviu.
 • muncitor hidrometru cu 0,5 normă:
  • 17 august 2017, ora 09:00: proba practică;
  • 23 august 2017, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din din Timişoara, bd. Mihai Viteazu nr. 32, judeţul Timiş, telefon: 0256/491.848, interior 148.

Apply for this Job