Șef birou I – U.M. 01912 BorceaȘef birou I

U.M. 01912 Borcea

7 august 2019

U.M. 01912 Borcea, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de șef birou gr. I, birou salarizare, contabil şef, financiar-contabil, comandament.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Absolvent studii universitare de licenţă în unul din domeniile: Economie, specializarea ,,Economie generală”, ,,Finanţe’’, specializarea ,,Finanţe bănci” sau ,,Contabilitate”, specializarea ,,Contabilitate şi informatică de gestiune”.
 • Cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) – nivel avansat, neatestat;
 • Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Nivelul de acces la informații clasificate este “Secret”,, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată “Admis”.
 • Abilităţi necesare: capacitate de conducere, atenţie, spirit de iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de lucru în condiţii de stres, spirit de lucru în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 11 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/înlocuitoare.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz
3. Relaţii suplimentare la sediul Unității Militare 01912 Borcea, Bl. Bărăganu, com. Borcea, Judeţul Călăraşi, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0243/362.580, interior 177.

descarca: anunt-gov-final-Şef-birou-gr.-I.doc 106KB DOC

Apply for this Job