Șef birou și șef serviciu (3 posturi) – Autoritatea pentru Reformă FeroviarăȘef birou și șef serviciu (3 posturi)

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

17 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Finanţări, şef birou – Biroul Relaţii Externe, Transparenţă, Relaţii Instituţionale, şef serviciu– Serviciul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Finanţări
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • şef birou – Biroul Relaţii Externe, Transparenţă, Relaţii Instituţionale
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale comunicării – specializarea comunicare şi relaţii publice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • șef serviciu– Serviciul Juridic şi Resurse Umane
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul Finanţări

a) Bibliografie generală propusă:
? Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
? Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

b) Bibliografie specifică propusă:
? Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
? Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare a acesteia;
? Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, norma de aplicare;
? Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Hotărârea Guvernului nr.231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;
? Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului;
? Regulamentul (CE) nr. 2338/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători;
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea Guvernului nr.519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
? Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
? Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? OMFP nr.65/2016/OMT nr. 1712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;
? OMT nr.974/16.05.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018;
? Legea nr.147/2000 – privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern;
? Legea nr.1/2011 – legea educatiei nationale;
? Legea nr. 210/2003 – pentru aprobarea OG nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane;
? Legea nr. 44/1994 – privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;
? Legea nr.341/2004 – recunostinta fata de eroii–martirii si luptatorii care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare.

şef birou – Biroul Relaţii Externe, Transparenţă, Relaţii Instituţionale

a) Bibliografie generală propusă:
? Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
? Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

b) Bibliografie specifică propusă:
? Ordonanţa de Urgenţă nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române cu modificările si completările ulterioare;
? O.S.S.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
? Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
? Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare;
? LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;
? Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea Guvernului nr. 1480 din 19 noiembrie 2008 privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice;
? Strategia de Comunicare pentru Instrumente Structurale 2014 – 2020;
? Planul de comunicare multi-anual al MFE pentru Instrumente Structurale 2014-2020, Programul Operaţional Infrastructură Mare;
? Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România;
? Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, aprobat de Guvernul României la data de 02.03.2016;
? Ghid practic pentru aplicarea Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, realizat de MCPDC şi MDRAP, în luna mai 2016.

şef serviciu– Serviciul Juridic şi Resurse Umane

a) Bibliografie generală propusă:
? Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
? Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

b) Bibliografie specifică propusă:
? Codul civil, Titlul VI – Proprietatea Publică, din Cartea a III-a – Despre Bunuri, şi Cartea a V-a „Despre obligaţii”, Titlul VI – Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor;
? Legea nr. 101/ 2016 privind remediile şi căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor;
? Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor;
? Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
? Hotărârea Guvernului nr.231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;
? Hotărârea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
? OMFP nr.65/2016/OMT nr. 1712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;
? OMT nr.974/16.05.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018;
? Legea – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
? Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job