Șef birou și arhitect șef – Primăria Municipiului SalontaȘef birou și arhitect șef

Primăria Municipiului Salonta

11 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Gestiunea Resurselor Umane, Salarizare – Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Salonta, judeţul Bihor şi arhitect şef al municipiului Salonta, judeţul Bihor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Şef birou – Biroul Gestiunea Resurselor Umane, Salarizare – Administrativ:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.
 • Arhitect şef – Direcţia Arhitect Şef:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Şef birou – Biroul Gestiunea resurselor umane, salarizare-administrativ:
•Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
•Constituţia României, revizuită;
•Legea nr. 215/2001– Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
•Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Arhitect şef – Direcţia Arhitect Şef
•Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
•Constituţia României, revizuită;
•Legea nr. 215/2001– Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr.50/1991, (r2), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,;
•Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr. 273/1994, actualizată, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 10/1995, (r2), privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
•H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentul de verificare, expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
•Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
•Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

/b:

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job