Șef birou – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ovidiu, judeţul ConstanţaȘef birou

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ovidiu, judeţul Constanţa

5 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ovidiu, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, specializarea drept;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. O.G. nr. 84/01.09.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, publicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici – republicată;
6. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, publicată cu modificările şi completările ulterioare;
8. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil- art. 82 – 103; art. 271 – 306 (Încheierea căsătoriei); art. 321 – 323 (locuinţa familiei); art. 375 – 378 (divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială); art. 382, 383 (efectele divorţului); art. 408, 409 (filiaţia); 412, 414 – 419, 435, 449, 450
10. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
11. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Capitolul II – Dobândirea cetăţeniei române
Capitolul IV – Dovada cetăţeniei române
Capitolul V – Pierderea cetăţeniei române
13. Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
•Cap. I Dispoziţii Generale: Art. 1 – Art. 4
•Cap. II Principii: Art. 5 – Art. 11
•Cap. III Drepturile persoanei vizate: Secţiunea 1 şi Secţiunea 2;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job