Șef birou – Primăria Orașului Slănic Moldova



Șef birou

Primăria Orașului Slănic Moldova

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul buget, contabilitate, salarizare, resurse umane, achiziţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Slănic Moldova, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicată cu modificarile şi completarile ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completarile ulterioare..
6.Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
7. Legea nr.500/2002 privind finantele publice
8. Ordinul 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi pentru
institutii publice si instructiuni de aplicare a acestuia aprobat prin Ordinul ministerului de
finantelor publice nr.1917/2005
9. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile
10. Ordinul 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte
din procedura de functionare a sistemului national de raportare Forexebug
11. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările
ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job