Șef birou – Primăria Oraşului SăcueniȘef birou

Primăria Oraşului Săcueni

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Săcueni, judeţul Bihor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism sau ştiinţe inginereşti;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr.188/1999 ,privind Statutul funcţionarului public, republicat
2. Legea nr.7/2004 ,privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3. Legea nr.215/2001 ,privind Administraţia publică locală,republicată
4 .Constituţia Romaniei
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ,cu completările şi modificările ulterioare
6. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii,republicată , cu modificările şi completările ulterioare
7.Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
8.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii ,republicată ,cu modificările şicompletările ulterioare
9.Hotărârea nr.273/1994 ,pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor ,cu modificările şi completările ulterioare
10.Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiilor ,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job