Șef birou – Primăria Comunei TurbuleaȘef birou

Primăria Comunei Turbulea

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Turburea, judeţul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
3.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cap1,Dispozitii generale
Cap 2, Consiliile locale;
Cap .3,Primarul si Viceprimarul;
Cap 4 Institutiile ,serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului;
Cap.9 Actele autoritailor administratiei publice locale si comunicarea acestora;
4.Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii , cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Ordinul nr.1917/2005 norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi , cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Ordinul nr.1792/2002 norme metodologice privind angajarea ,lichidarea ,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţilor publice .
9.Ordinul nr.2861/2009 privind inventarierea ;
10 .Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job